Vážení návštěvníci, stránky jsou zatím ve zkušebním provozu a stále na pracujme na jejich vylepšení a přidávání obsahu, ale nic není hned. Za případné nedostatky se Vám omlouváme.

Obchodní podmínky

Formuláře ke stažení:

 1. Reklamační formulář
 2. Formulář odstoupení od smlouvy
 3. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


 I. Základní ustanovení
Provozovatel elektronického obchodu (e-shopu): Simona Vavrečková, IČ: 88390454, Oskava 6E, Oskava 788 01.
Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jsou závazné při prodeji zboží a služeb odběrateli pro jeho účely i pro koncového uživatele.

Odběratel (kupující), který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje, je povinen toto uvést a předložit dodavateli (prodávajícímu) úřední doklady – kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci plátce DPH a tyto průběžně aktualizovat v případě změn.
Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.
 
II. Cenové a platební podmínky
Ceny uvádí prodávající v aktuální nabídce na internetovém obchodu, tzn. e-shopu, na internetových stránkách www.izolace.superfoil.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu roku, tato změna bude vždy aktualizována před uzavřením objednávky. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.
Zboží můžete objednat přes webové rozhraní e-shopu na adrese: https://161057.myshoptet.com

Každá objednávka musí obsahovat tyto základní údaje:

 1. obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)
 2. sídlo (fakturační adresu) odběratele
 3. dodací adresu (je-li jiná než fakturační)
 4. jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH a má-li takovéto číslo
 5. název zboží uvedeného v e-shopu
 6. množství kusů zboží
 7. jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)
 8. telefonní číslo a e-mail
 9. požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna a to se všemi povinnými údaji a odeslána do systému. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky.
Platba za zboží se provádí dobírkou nebo platbou předem na účet 2400217646/2010. V případě platby předem na účet doporučujeme vyčkat na potvrzení objednávky z naší strany. Po připsání částky na náš účet dojde k odeslání zboží na vaši adresu.

- Za odeslání po České republice účtujeme 300,- Kč.
- Za dobírku 0,- Kč.
- Platba předem na účet dodavatele je zdarma. Č.bú.: 2400217646/2010
- Ostatní objednávky ze zahraničí je nutné předem konzultovat na emailové adrese sf.dotazy@gmail.com
- Cena dopravného je vždy aktuálně uvedena v sekci dokončení objednávky v e-shopu.


III. Dodací podmínky

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedenou v objednávce. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad – faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.
Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:
balík do ruky (na území ČR)

Balík na území mimo ČR
Objednávky ze zahraničí je nutné předem konzultovat na emailové adrese sf.dotazy@gmail.com, kde budou sjednány podmínky a ceny dopravy.

IV. Záruční podmínky a odstoupení od smlouvy
Záruka je poskytována dodavatelem v délce 24 měsíců.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od jejího plnění. Tato výpověď kupní smlouvy musí být v písemné formě pomocí Formuláře odstoupení od smlouvy. Dokument bude vytisknut, vyplněn, podepsán, naskenován a zaslán zpět na e-mail sf.objednávky@gmail.com, kdy do předmětu zprávy vloží kupující text: „Odstoupení od smlouvy objednávky č.“ a doplní číslo objednávky z e-mailu či faktury.  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací zboží, závady vzniklé mimo vliv dodavatele – např. náraz, pád, protrhnutí, voda, apod. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z používání zboží, škod vzniklých vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží.
Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží. V rámci záruky se nárokuje výhradně výměna zboží, nikoliv případné změny proti původnímu stavu.

V. Reklamační podmínky
Objednatel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou formou pomocí přiloženého Reklamačního formuláře a odeslat jej na e-mail sf.objednavky@gmail.com, kdy do předmětu zprávy vloží text: „Reklamace objednávky č.“ a doplní číslo objednávky z faktury. Další kroky reklamace zboží budou řešeny individuálně kontaktováním zákazníka na základě zaslaného Formuláře o reklamaci. Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím vždy písemně se stručným popisem závady, ukázkou závady a číslem dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží má právo dodavatel reklamaci odmítnout.
Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží je odběratel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce, kterému tuto reklamaci předá přímo. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je odběratel povinen oznámit dodavateli neodkladně a to písemnou formou nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Vady, které existovaly v okamžiku převzetí zboží, projevily se však později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, co byla závada zjištěna.
K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.

VI. Ochrana osobních údajů
Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a dokončením objednávky souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití.
 

Tyto Obchodní a záruční podmínky při provozu internetového obchodu
jsou platné od 01. 06. 2017.

 

přejít nahoru2